بازدید از نیروگاه

در تاریخ 10/4/89 به اتفاق بانوان همکار بازدیدی از پست 230-20/63 چابکسر صورت گرفت . 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0