آشنایی با شرکت

  بيانيه خط مشي كيفيت شركت توزيع نيروي برق استان گيلان

  شركت توزيع نيروي برق استان گيلان به منظور ارائه خدمات توزيع (تامين برق مشتركين جديد انشعاب برق، نگهداري تاسيسات توزيع برق،تامين روشنائي معابروسايرخدمات مربوطه )تاسيس شده است وملزوم به رعايت دستورالعملهاي صادره توسط وزارت نيرووشركت توانیر مي باشد .
  اعتقاد مديريت شركت، اجراي تعهدات وجلب رضايت مشتركين وارباب رجوع وهر كسي است كه به نحوي از خدمات شركت استفاده مي نمايد.


  براي دستيابي به اين مهم، مديريت شركت سياستهاي خود رابر اساس محورهاي اصلي زيراستوار ساخته است :


  1ـ ارائه خدمات با كيفيت مناسب براساس استانداردهاي حرفهاي وضوابط وزارت نيرو .


  2ـ اجراي تعهدات شركت از نقطه نظر ويژگيهاي خدمات و زمان تعهد شده براي اجراي خدمات .


  3ـ استفاده از كاركنان متعهد و متخصص وآموزش مستمر آنان .


  4ـ برخورداری از روشهاي اجرائي ودستورالعملهاي مدون كاري .


  5ـ كسب آمار واطلاعات دقيق ازنتايج ارائه خدمات ومراحل مختلف فرآيندها .


  مديريت شركت اعتقاد دارد اجراي سيستمهاي فوق الذكرازطريق برقراري نظام تضمين كيفيت مناسب ومطابق استانداردهاي جهاني و در چارچوب ضوابط وزارت نيرو و شركت توانیر ميسر مي گردد.


  مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان گيلان مسئول ايجاد وحفظ نظام تضمين كيفيت ميباشد وكليه كاركنان موظف به درك صحيح اين بيانيه وانجام همكاري صميمانه دربكارگيري نظام كيفيت وتحقق اهداف اين بيانيه مي باشند.  6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0