آشنایی با شرکت

  منشور اخلاقی شرکت توزیع نیروی برق گیلان
  ما اعتقاد داریم که:
  - خدمات ما موجب غنا و تعالي زندگي مردم مي شود و روابط بين ما و مردم را  تقويت مي نمايد .
  -كليدرمز موفقيت شركت در رضايت ارباب رجوع است. ما در هنگام ارائه خدمت به اين ويژگي پايبنديم .
  - اعضاء شركت به عنوان ارزشمندترين منابع به حساب مي آيند ، لذا ترديدي در اثر  گذاري پندار ، رفتار و كردار آنها در همه مراجعين نداريم .
  - مطمئناً موفقيت مادي شركت مورد توجه است ولي ما آن را وسيله اي براي تأمين  هدفي گسترده تر كه ارائه خدمت مناسب مي باشد ، مي دانيم .
  - ما همواره با حفظ هويت خود ، ارزشهاي ذيل را كه منبع هدايت ما در ارائه خدمت   خدا پسندانه به ارباب رجوع مي شود را فراموش نخواهيم كرد :
  -در هر شرايطي به اصول اخلاقي و صفات معنوي پايبنديم .
  -نظم ، آراستگي ، وقت شناسي و آمادگي براي ارائه خدمت به ارباب رجوع را از اصول مسلم و قطعي موفقيت خود مي دانيم .
  -فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع را از بسترهاي تعالي خود و   شركت مي دانيم .
  -رعايت ادب ، نزاكت ، عدالت و انصاف را رمز بقاء شركت تلقي مي كنيم .
   
  اين باورها و ارزشهاي اخلاقي تعيين كننده نوع رابطه اي است كه ما با ارباب رجوع برقرار مي كنيم .  6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0