معرفی خدمات

  • ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق (13031465000)
  • ارائه خدمات مربوط به انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق (13031466000)
  • رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر آمپراژ مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق (13031467000)
  • ارائه خدمات رفع خسارت و حریم شبکه برق (13031977000)
  • ارائه خدمات مولدهای خورشیدی (13031979000)
  • ارائه خدمات رفع خاموشی و مشکلات فنی برق (13031980000)
  • رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های مراجعین حوزه توزیع نیروی برق (13031986000)
  • ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق (13031987000)
  • بهینه سازی مصرف برق (13032882000)

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0