تماس با مسئولین معاونت ها و دفاتر

معاونت برنامه ریزی و مهندسی:

تلفن: 01333667007

نمابر: 01333602853

معاونت امور مالی و پشتیبانی:

تلفن: 01333661641

نمابر: 01333661836

معاونت فروش و خدمات مشترکین:

تلفن: 01333662894

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ:

تلفن: 01333720518

قائم مقام مدیرعامل در امورهای رشت:

تلفن: 01333472506

قائم مقام مدیرعامل در امور شهرستانها:

تلفن: 33667009


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0