ارتباط با مسئول سایت

تاریخ بروزرسانی 1401/01/15

نام خانوادگی: خامسی

موضوع پاسخگوئی: رفع مشکلات پیش آمده در خصوص استفاده از بخش های مختلف پرتال شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

شماره تماس: 33661841-013

پست الکترونیکی: khamesi(at)gilanpdc.ir


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0